Semalt-dan maslahat - Şahsy maglumatlaryňyzy balykçylyk we zyýanly programma aldawlaryndan nädip goramaly

Häzirki onlaýn dünýäde ulanyjylar gaty köp howp bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Bu howplar, ulanyjylary zyýanly programma üpjünçiligi bilen ýerleşdirilen saýtlara we baglanyşyklara basmak üçin täze bir görnüşe eýe boldy. Köplenç habar berilýänleriň käbiri "Hasabyňyzy täzeläň!" Alternativealy, başgaça "Siz diňe bir gezelençde ýeňiş gazandyňyz!" Arealy, hatda IRS-den biri hem ulanyjynyň yzyna gaýtarylýandygyny öňe sürýär.

Fişing dünýäsi üçin täze bolsa, bu sözler hakyky mümkinçilikler ýaly bolup biler. Şeýle-de bolsa, e-poçta, tekst, telefon jaňy görnüşinde iberilen "çeňňek", bularyň hemmesi bir maksada ýetmek üçin niýetlenendir. Olaryň hemmesi, şahsyýetini ogurlamak üçin ulanyp boljak nagt pullaryny, parollaryny, şahsy maglumatlaryny nyşana alýar.

Semalt ” -yň müşderi üstünligi dolandyryjysy Endrýu Dyhan ulgamyňyzy howply ýokançlyklardan goramak üçin gymmatly görkezme berýär.

Onlaýn ulanyjylaryň kynçylyklary sebäpli IRS döwlet girdeji bölümi we salgyt pudagynyň wekilleri bilen birleşip, häzirki wagtda bar bolan şahsy we maliýe maglumatlaryna abanýan howplar barada adamlara bilim berdi. Üç topar, ejir çekýänler bilen işlemek arkaly bu meseläni doly gutarmak üçin has gowy çözgüt tapyp boljakdygyna ynanýarlar.

Balyk tutmak, hakerler üçin işleýän wagtynda gaty täsirli bolany üçin möhüm mesele döretmegini dowam etdirýär. Her gün hakerler üçin adamlaryň howpsuzlyk goraglaryndan aýlanyp geçmegiň we pul ýa-da şahsy maglumatlary ogurlamagyň täze usulyny döretmäge mümkinçilik bolup hyzmat edýär. Adamlar ýalňyşlyk goýbermeli däldirler, sebäbi bu işler salgytlaryna täsir eder.

Jenaýatyň bu görnüşine gezek gelende esasy goranyş ugry ulanylýan tehnologiýa däl-de, oňa gözegçilik edýän ulanyjydyr. Maşynlar ulanyjylaryň girizýän funksiýalaryny ýerine ýetirýärler, şonuň üçin aragatnaşyk saklaýan adama bolan ynam derejesini kesgitläp bolmaz. Jenaýatçylar, ulanyjynyň ynanýan ýa-da tanan şahsyýetleri ýa-da guramalary hökmünde çykyş ederler. Käbir ýagdaýlarda, bir tanyşynyň hasabyny döwýärler we spam e-poçta ibermeli aragatnaşyklaryň sanawyny ulanýarlar. Adatça özlerini bank, kredit kartoçkasy kompaniýasy ýa-da salgyt programma üpjünçisi diýip hasaplaýarlar. Beýleki wagtlar, öz talaplarynyň ygtybarlylygyny ýokarlandyrmak we ýokarlandyrmak üçin döwlet edarasydygyny öňe sürmek üçin has köp wagt sarp edip bilerler.

Bularyň hemmesini ýatda saklamaly zat, hiç bir kanuny gurama e-poçta ýaly resmi däl aragatnaşyk serişdelerini ulanyp şahsy maglumatlary soramaýar. Mundan başga-da, adamy öz maglumatlaryny bermäge mejbur etmek üçin haýsydyr bir howp ýa-da kazyýet işi kanuny kompaniýanyň profiline laýyk gelýär.

Gelýän bukja ýa-da goralmadyk web sahypalaryna iberilen kezzap e-poçta, ulanyjynyň habary bolmazdan girýän zyýanly programma üpjünçiliginiň çeşmesidir. Jenaýatçylara enjama doly ygtyýar berýär we ol ýerdäki maglumatlary öz peýdasyna dolandyryp bilýär.

Munuň öňüni almak üçin şu görkezmelere eýeriň:

  • Susphli şübheli e-poçtalardan gaça duruň we açylsa, şol ýerdäki web sahypasynyň URL-lerine basmaň. Baglanyşygy brauzeriň salgy gutusyna göçüriň.
  • Hasaby barlamak ýa-da täzeläp bilmekleri üçin käbir maglumatlary almagy haýyş edip, balykçy aldawçylygynyň pidasyna düşmezlige üns beriň.
  • Näbelli adamyň iberen goşundylaryna basmaň.
  • Diňe belli çeşmelerden programma üpjünçiligini göçürip alyň.
  • Käwagt wiruslary kodlanan çykýan mahabatlary blokirlemek üçin howpsuzlyk programma üpjünçiligini ulanyň.
  • Maşgalanyň howpsuz onlaýn we kompýuter endiklerini gowy bilýändigine göz ýetiriň.

mass gmail